Reglemente för Polhacks

Kul att du vill komma till Polhacks!

För att få vara med på Polhacks måste man godkänna detta reglemente. Reglementet är utformat av Polhacks säkerhetsansvarige, Safety '19, med stöd från resterande Polhackskommiten (fortsättningsvis refererade till som Polhackskå och Polhackskåiter) och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Reglementet finns för:

 • att vi ska få nyttja aktuella lokaler under evenemanget nu och även i fortsättningen
 • att deltagarna får kunskap om hur utrustning och nätverks- och elbelastning bör behandlas för att inte oavsiktligt förstöra för sig själv, andra eller hela evenemanget
 • att samtliga deltagare, besökare, volontärer och Polhackskå ska få ett så trevligt, smidigt och Säkert evenemang som möjligt.

Vid frågor kontakta Safety på [email protected]

Kapitel 1: Inledning

 1. Det är varje deltagares ansvar att känna till och följa de regler som finns för deltagande på Polhacks. Reglementet gäller under hela Polhacks och på varje plats som anses vara del av Polhacks.
 2. Detta reglemente kan komma att ändras fram till Polhacks öppnande. Den aktuella versionen finns alltid på Polhacks hemsida.
 3. Att bryta mot detta reglemente kan leda till avvisning eller avstängning från Polhacks. Vid regelbrott anses okunskap om reglementet inte som ett argument för att slippa eventuell avvisning eller avstängning. Avvisning gäller tills dess att Polhackskå finner deltagaren lämplig att åter beträda området. Avstängning gäller kvarvarande av evenemanget.
 4. Brott mot svensk lag kommer alltid att polisanmälas.
 5. Varje deltagare ansvarar för sina egna handlingar under evenemanget.
 6. Varje deltagare ansvarar för att följa de instruktioner och uppmaningar som ges av Polhackskå. Polhackskå har beslutanderätt i samtliga frågor och evenemang kopplade till Polhacks.
 7. Samtliga deltagare och besökare måste under hela evenemanget kunna styrka att betalning gjorts genom bärande av festivalband för Polhacks 2019. Borttappat eller skadat band ersätts ej.

Kapitel 2: Säkerhet

 1. Varje deltagare på Polhacks ansvarar själv över egendom som medtagits till evenemanget. Polhackskå eller UTN ansvarar varken för försvunnen eller skadad egendom.
 2. Vid brandlarm kommer elektriciteten omgående stängas av och samtliga närvarande skall lämna lokalen i lugn takt och utan dröjsmål. Först efter klartecken från en Polhackskåit kan berörda åter släppas in i lokalerna. Det är absolut förbjudet att återvända till lokalen innan detta sker då det kan innebära livsfara.
 3. Under hela evenemanget ska samtliga deltagare och besökare bemöta varandra, volontärer och Polhackskå med respekt och visad hänsyn, både i den verkliga såväl som i den virtuella världen. Uppträder någon vid eventet stötande på något sätt uppmanas den/de berörda att informera en Polhackskåit. Påföljd av stötande beteende kan resultera i avvisning.

Kapitel 3: Alkohol och droger

 1. Det är förbjudet att inneha och/eller förtära alkohol och/eller droger på något av evenemangets områden. Innehav och förtäring av alkohol och/eller droger leder till omedelbar avvisning från området eller avstängning i grova fall.
 2. Det är förbjudet att vistas på Polhacks under alkohol- och/eller drogpåverkan.
  Alkohol- eller drogpåverkade personer kommer direkt avvisas från området.
 3. Vid rökning gäller Uppsala universitets regler. Rökning inomhus är alltså helt förbjudet och utomhus sker det utanför rökfri zon (30 m från entrén). Fimpar ska slängas i avsedda kärl, ej på marken.

Kapitel 4: Sömn

 1. Det är i inte tillåtet att sova i universitets lokaler.
 2. Om deltagare eller besökare sover inom något av evenemangets områden, som inte är utsedd sovsal, kommer Polhackskå väcka berörd person.
 3. Om Polhackskå anser att någon mår dåligt på grund av sömnbrist kommer Polhackskå be personen att bege sig hem eller till anvisad plats för att sova.

Kapitel 5: Din plats

 1. Varje deltagare har en egen anvisad plats. Deltagare ska hålla sig inom sin egen plats, om inte annat överenskommits med bordsgrannen. Vid tvist har Polhackskå beslutanderätt.
 2. Till varje plats hör en (1) nätverksport och ett (1) eluttag. Detta eluttag används för att koppla den egna medhavda strömförgrenaren för att få ström till dator och eventuell extern skärm(högst 1). Deltagaren är själv ansvarig för att ta med egen strömförgrenare med max tre (3) uttag, nätverkskabel som är minst 5 meter lång samt elkablar till dator och eventuell extern skärm(högst 1). Polhackskå har ingen möjlighet att låna ut utrustning eller handha extra utrustning.
 3. Deltagare är av säkerhetsskäl skyldig att hålla rent på sin plats och kan av Polhackskå bli ombedd att omedelbart städa på sin plats.

Kapitel 6: El och nätverk

 1. Det är ej tillåtet med vitvaror, vattenkokare, brödrost, extra tv-apparater, extra skärmar, högtalarsystem eller andra saker som drar onödigt mycket ström. Vid konflikt gällande vad som anses vara “onödigt mycket” gäller Polhackskås omdöme och beslut.
 2. Att överbelasta eller försöka överbelasta nätverket kommer ses som sabotage. Ansvarig person kommer omgående stängas av.
 3. Varje deltagare får tillgång till ett 230V uttag.
 4. Vid brukande av nätverk gäller UpUnet-S-regler. Varje deltagare ansvarar själv för att ha kännedom över dessa samt ha ett fungerande UpUnet-S-konto inför evenemanget. Vid det fall att deltagare saknar UpUnet-S-konto kommer Polhackskå försöka erbjuda gästkonton (begränsat antal). För att informera oss om saknad av konto och kunna garanteras ett gästkonto, kontakta oss senast den 18 mars via [email protected] eller [email protected]

Kapitel 7: Spel och turneringar

 1. Vid frågor kring regler bör de ställas till Polhackskåiter.
 2. De regler som är uppsatta av Polhackskå gällande turneringar och andra spel gäller alltid och utan förbehåll.
 3. Att bryta mot regler satta av Polhackskå och/eller med otillåtna medel sabotera för motståndare anses som fusk. Deltagare som fuskar riskerar att, förutom att stängas av från pågående turnering, även stängas av från ytterligare turneringar och/eller resterande Polhacks.
 4. Person som uppvisar kränkande beteende, påhopp eller på annat sätt uppvisar bristande respekt kan av Polhackskå bli diskvalificerad, avstängd från ytterligare turneringar och/eller avvisad från evenemangets område. Detta gäller både i den virtuella världen som i den verkliga.

Kapitel 8: Övriga regler

 1. Deltagare förväntas göra sitt bästa för att förhindra sakskador på lokalerna. Om sakskador uppkommer kan en deltagare bli ersättningsskyldig.
 2. Det är inte tillåtet att kopiera och/eller sprida upphovsrättsligt skyddat material under evenemanget.
 3. För allas trevnad ska allt skräp slängas i för detta avsedda behållare. Detta gäller i samtliga lokaler på området, även på toaletterna och utomhus.
 4. a) Det är ej tillåtet att ha mat, godis, snacks eller annat som kan framkalla allergi hos andra personer. Detta gäller även starka parfymer. Är du osäker på vad som kan framkalla allergier hos andra, kontakta Polhackskå för råd.
  b) Djur är inte tillåtna på området.
 5. Reglementen specifika för andra evenemang på och/eller i samband med Polhacks gäller som komplement till detta reglemente. Polhackskå har alltid beslutanderätt vid missbruk eller händelse under deltagande i detta. Vid osäkerheter, kontakta Polhackskå.
 6. Polhackskå kan inte under några omständigheter betala tillbaka betald deltagaravgift. Detta gäller även vid sjukdom, missnöje eller avstängning samt vid oförutsedda yttre omständigheter som förhindrar eller påverkar fullföljande av evenemang som Polhackskå inte råder över (se §7 nedan).
 7. Polhackskå är befriad från ansvar för fullföljande av hela eller delar av evenemanget vid oförutsedda omständigheter utanför polhackskås kontroll som förhindrar eller påverkar hela eller delar av evenemang, såsom olyckshändelser, strömavbrott, nätverksproblem, brand, åsknedslag, explosion, krig, förstärkt försvarsberedskap, upplopp, naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden och dylikt.